những gì điều chưa kể của ledinhphong.vn

những gì điều chưa kể của ledinhphong.vn

Sunshine Venicia là dñ án mÛi cça t­p đoàn Sunshine Group. Đây là dñ án cao c¥p khi hoàn nên s½ là dñ án lÛn m¡nh nh¥t t¡i tp thành phÑ HÓ Chí Minh – Qu­n 2.

n±m trên góc đưÝng 34 & 39 tuy¿n giao thông huy¿t m¡ch cça tp thành phÑ HÓ Chí Minh khi t¡o kh£ năng g¯n k¿t đ¿n trung tâm thành phÑ biÃn thành phÑ HÓ Chí Minh và khu vñc đô thË Thç Thiêm vô cùng hanh chóng. Theo thông tin Lê Đình Phong nh­n đưãc thì lúc n¯m trong sÑ tay quyÁn chéa đñng dñ án mÛi t¡i Qu­n 2 thì t­p đoàn Sunshine đã ti¿n hành k¿ ho¡ch xây dñng dñ án này căn cé hơn hình théc Intergated Resort ĐÑi vÛi Các phong cách k¿t c¥u đưãc l¥y c£m héng të Venicia – ĐËa Trung H£i nÕi ti¿ng là đ³ng c¥p, tÉ mÉ và ¥n tưãng.

đËa th¿ dñ án Sunshine Venicia

Góc đưÝng 34 & 39 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh đưãc nh­n đËnh là càng trong Các con đưÝng xinh đ¹p nh¥t t¡i Qu­n 2, đây là ưu điÃm lÛn cho Nhïng dñ án tÍa l¡c dÍc theo con đưÝng này và mÙt trong sÑ đ¥y là Sunshine Venicia mÛi đưãc phê duyÇt đ§u tư và s½ chính théc đưãc xây dñng trong quý 4/2019. dñ án này 5 ß Qu­n 2 đËa đáng nÕi ti¿ng trên b£n đÓ đ§u tư b¥t đÙng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh nói riêng và ViÇt Nam nh¯c chung. càng tÕ thích hãp chung cư cao c¥p đưãc hình nên do Nhïng căn hÙ chung cư và sky villas.

Sunshine Venicia đưãc xem là ch× đ¿n h¥p d«n cho Quý khách hàng lúc c§n t¡o mÙt ch× sÑng hoàn mù t¡i khu vñc Qu­n 2. ĐÑi vÛi căn hÙ và sky villas, cùng vÛi các dËch vå cao c¥p khác s½ cùng hòa phù hãp đà gây ra càng môi trưÝng căn hÙ chung cư tuyÇt mù, mÙt nơi l¡i h¥p d«n mà không chÉ t¡o Quý khách ViÇt Nam mà còn c£ Quý khách hàng quÑc tiÅn cũng s½ lña chÍn dñ án Sunshine thành phÑ HÓ Chí Minh nh±m dëng chân trong tương lai.

Lê Đình Phong đánh giá đËa th¿ Sunshine Venicia có đưãc cho mình mÙt vË trí xinh đ¹p lúc tÍa l¡c mÛi trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh, khu vñc đô thË Thç Thiêm, Nhïng dñ án, Nhïng cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc cao c¥p cça thiên đưÝng Qu­n 2. Đây là d¥u ¥n lÛn m¡nh đëng chÉ trong sÑ m¯t Khách hàng mà còn ĐÑi vÛi Các chç đ§u tư BDS thành phÑ HÓ Chí Minh thì dñ án mÛi cça Sunshine Group là càng dñ án tuyÇt vÝi.

Ngoài nên, chç đ§u tư dñ án còn xây Các dËch vå dành riêng cho Các Quý khách t¡o đòi hÏi như thuê xe thiên lái, thuê xe đưa đón đ¿n Các trung tâm thương m¡i, Nhïng tiÇn nghi Vưãt b­c,... khác ß tp thành phÑ HÓ Chí Minh. hoàn h£o, ch¥t .SÑ và nhanh chóng là Nhïng tÑ ch¥t mà Quý khách hàng khi tÛi ĐÑi vÛi biet thu Sunshine Venicia s½ đưãc tr£i nghiÇm và phåc vå theo chu©n mñc năm sao quÑc t¿.

Sunshine Venicia dñ án cao c¥p

khi đ¿n ĐÑi vÛi dñ án Sunshine Venicia Khách hàng s½ c§n thÑt lên bßi thå hào nhoáng và đ³ng c¥p cça Các căn căn hÙ, khách s¡n, resort 5 sao t¡i đây. sñ đÙc đáo trong sÑ ki¿n trúc cça Nhïng dñ án phát triÃn, c£nh quan tñ v­y yên bình đ§y lãng m¡n, Nhïng tiÇn nghi VÛi đç toàn bÙ Nhïng hình théc đáp éng måc đích chung cư s½ là Nhïng hưßng thå đem đ¿n sñ ưu viÇt cça Khách hàng.

cùng vÛi k¿t c¥u phéc kh£ năng cça Nhïng căn căn hÙ chung cư, phòng khách s¡n t¡i Sunshine Venicia Qu­n 2 lÑi nên Qu­n 2 s½ là chÍn hoàn mù nh±m có đưãc Nhïng làn gió mát l¡nh và hiÁn hòa thÕi të biÃn vào, khung c£nh tuyÇt đ¹p khi ng¯m nhìn biÃn t¡i nhiÁu vË th¿ mang đ¿n hưÛng view lý tưßng đà b¡n có thà ng¯m trÍn Qu­n 2 trong cái m¯t cça mình VÛi Các vË trí hơn cao đ§y ¥n tưãng.

có nên đ§u tư chung cư Sunshine Venicia hay không?

nay gian mÛi đây khá các chç đ§u tư đã liên hÇ trñc ti¿p ĐÑi vÛi Lê Đình Phong qua Hotline ho·c qua cÕng thông tin ledinhphong.vn nh±m tư v¥n viÇc đ§u tư dñ án Sunshine Venicia ho·c gi£i đáp Nhïng câu hÏi liên quát.

Câu hÏi đưãc nhiÁu Khách hàng đ·t nên nh¥t đưãc chúng tôi tÕ hãp đó là: Чu tư Sunshine Venicia có nên hay là không nên?

VÛi góc nhìn khách quát cça mÙt ngưÝi ho¡t đÙng trong lĩnh vñc tư v¥n b¥t đÙng s£n, VÛi dñ án Sunshine Venicia thành phÑ HÓ Chí Minh theo nh­n đËnh cça Le Dinh Phong s½ là chÍn thành đ§u tư dành cho mÙt vài Quý khách có kh£ năng tài chính m¡nh, muÑn đ§u tư b¥t đÙng s£n, có thà đ§u tư lâu dài,...

sß hïu đưãc Các kh£ năng lý thú trên r±ng Nhïng ch× căn hÙ ß thành phÑ HÓ Chí Minh hiÇn nay, dñ án Sunshine Venicia hoàn toàn có thà trß nên điÃm l¡i sÑt nh¥t ß thành phÑ HÓ Chí Minh, tÉnh Qu­n 2 mà Nhïng Quý khách h¡ng sang không thà bÏ qua. Đây chánh là nguÓn khách chánh mà chç đ§u tư Sunshine Group bưÛc đ¿n ĐÑi vÛi måc đích xây dñ án Qu­n 2 thành phÑ HÓ Chí Minh này.

cùng vÛi quy mô lÛn 0.7 ha và thå đ§u tư khá lÛn m¡nh vÁ tài chính, quy ho¡ch bài b£n theo hưÛng tân ti¿n hóa nh±m xây dñng giá trË cho con ngưÝi thì đơn vË đ§u tư s½ xây ra nhiÁu h¡ng måc dñ án khác nhau đem l¡i nhïng điÁu kiÇn đ§u tư khác nhau cho nhiÁu đÑi tưãng chç đ§u tư có måc tiêu và không gian tài chánh khác nhau.

N¿u kà vÁ kh£ năng sinh lãi cça chung cư Palm Island hay Các S£n ph©m khác có m·t ß Sunshine Venicia thì ledinhphong cũng đÁu đánh giá cao Nhïng S£n ph©m đưãc chào bán trong sÑ dñ án này.

chánh bßi th¿ đ§u tư Sunshine Group Vietnam ledinhphong dñ án Sunshine Venicia s½ là chÍn đưãc Le Dinh Phong tư v¥n l¡i mÙt ph§n nhÏ đÑi tưãng chç đ§u tư t¡o đç thà vÁ tài chánh.

trên đây là Nhïng nh­n xét khách quan cça SaleReal Team xoay quanh du an nghi duong Sunshine Venicia.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""