ra mắt villa KN Cam Ranh, có gì đặc biệt

ra mắt villa KN Cam Ranh, có gì đặc biệt

Quy mô và k¿t c¥u dñ án KN Paradise như th¿ nào?

Đưãc quy ho¡ch và xây bßi công ty cÕ vnrep.com ph§n đ§u tư và kinh doanh Golf Long Thành trên quù đ¥t rÙng 800 ha đ¥t, biÇt thñ KN Paradise đưãc nh­n xét là dñ án nghÉ dưáng t¡o quy mô lÛn m¡nh nh¥t ß đưÝng NguyÅn T¥t Thành, biÃn Bãi Dài, thành phÑ Cam Ranh trong sÑ thÝi kó này.

sß hïu tÕ diÇn tích rÙng lÛn m¡nh ß đây, dñ án Paradise Nha Trang đưãc trân trÍng khá nhïng câu hÏi đưãc đ·t ra të phía Khách hàng. Cå thà VÛi Các câu hÏi l§n lưãt là thi¿t k¿ dñ án KN Paradise nên sao? t¡o Nhïng h¡ng måc s½ đưãc triÃn khai t¡i đây?

Chia s» të Các chuyên gia VNREP sau đây, chúng tôi s½ đưa nên câu tr£ lÝi cå kh£ năng VÛi Nhïng thông tin xoay quanh đ¿n Các câu hÏi mà Quý khách vëa đưãc đ·t nên, hy vÍng nÙi dung bài vi¿t này s½ đem đ¿n nguÓn tin tham kh£o hïu ích, Giúp Quý khách hàng có đưãc góc nhìn sâu s¯c và câu tr£ lÝi đ§y đç nh¥t.

Thông tin k¿t c¥u Shophouse KN Paradise

KN Cam Ranh t¡o vË trí tÍa l¡c ß m·t tiÁn đưÝng NguyÅn T¥t Thành và bên c¡nh bÝ biÃn Bãi Dài xinh đ¹p, thuÙc đËa ph­n B¯c bán đ£o Cam Ranh, thành phÑ Cam Ranh, tÉnh Khánh Hòa.

Như đã Vài nét, dñ án KN Paradise đưãc t­p đoàn Golf Long Thành quy ho¡ch hơn khu đ¥t có diÇn tích rÙng kho£ng 800 ha, ch¡y dÍc theo đưÝng bÝ biÃn và ôm trÍn y¿u tÑ biÃn Bãi Dài thơ mÙng.

c¥u trúc Paradise Resort Cam Ranh đưãc phân chia ĐÑi vÛi các h¡ng måc të chç ß l¡i Nhïng tiÇn nghi tiÇn nghi phân bÑ đÓng đÁu trên 800 ha. VÁ H¡ t§ng chç t¡i đáp éng cho viÇc lưu trú đưãc áp dång VÛi m­t đÙ phát triÃn cái 23,8% hơn tÕng diÇn tích ninh khu, gÓm Nhïng Dòng s£n ph©m là biÇt thñ, chung cư nghÉ dưáng condotel, chç phÑ, khách s¡n 4 - năm sao và shophouse.

- trong sÑ đ¥y, Shophouse t¡i KN Paradise s½ đưãc c¥u trúc kho£ng 89 căn VÛi diÇn tích dao đÙng cách 120 - 188 m2, Dòng s£n ph©m này đem k¿t c¥u VÛi 2 m·t b±ng ti¿p giáp ĐÑi vÛi đưÝng giao thông nÙi bÙ trong sÑ nÙi khu dñ án, có hÓ rÙng t§m 7 - 9m, viÇc ki¿n t¡o chéc năng như nhiên này mang l¡i cho Nhïng nhà đ§u tư sñ chÍn dành v¥n đÁ kinh doanh, buôn bán cñc kó thu­n lãi.

- ĐÑi vÛi S£n ph©m villa s½ có kho£ng 99 chung cư mang diÇn tích cái 300 m2 - 500 m2, lo¡i hình này đưãc c¥u trúc ĐÑi vÛi cách đem hơi hưÛng Châu u hiÇn đ¡i, viÇc phÑi hãp màu s¯c và nÙi th¥t hài hòa đem tÛi Các căn villa Vưãt b­c bên bÝ biÃn, gây cho ngưÝi nhìn c£m giác thích thú và qu£ thñc ¥n tưãng qua cái nhìn TrưÛc tiên. Song song đó, 99 căn biÇt thñ biÃn s½ đưãc k¿t c¥u VÛi bưÛc view biÃn trñc diÇn mang tÛi môi trưÝng nghÉ dưáng mát m», thoáng đãng và trong lành, tÑ ch¥t mà r¥t các du khách mong muÑn trong v¥n đÁ tìm ki¿m S£n ph©m nghÉ dưáng g§n gũi VÛi tñ v­y.

- VÁ căn hÙ chung cư condotel, lo¡i hình này không n±m l» t» như villa và shophouse mà ngưãc đ¿n s½ đưãc bÑ trí liên k¿ theo tëng t§ng cao. ß đây, chç đ§u tư s½ áp dång đ§y đç Các chéc năng sinh ho¡t thông thưÝng như phòng khách, phòng ngç, phòng b¿p, phòng ăn, phòng vÇ sinh và c£ logia gi·t çi. Và t¡o càng chéc năng thu hút mà Nhïng chung cư condotel thưÝng không thà thi¿u đó chính là chéc lñc ban công, v¥n đÁ k¿t c¥u không gian này chánh là måc đích đem tÛi cho du khách điÃm tuyÇt mù nh±m chiêm ngưáng phong c£nh të bên ngoài càng cách thu­n tiÇn, nói c£ lúc b¡n đéng ß căn phòng.

- Ngoài ra, dñ án nghÉ dưáng Cam Ranh t¡o tÛi 4.000 Dòng s£n ph©m chç phÑ biÃn chi¿m diÇn tích të 120 - 188 m2, Dòng s£n ph©m này cũng đưãc k¿t c¥u đ§y đç Các chéc lñc sinh ho¡t và bàn giao đÓng bÙ nÙi th¥t đ³ng c¥p mà lúc Quý khách hàng chÉ ph£i dÍn vô là s½ sí dång đưãc ngay.

không chÉ chú trÍng vào viÇc quy ho¡ch cơ sß nhà t¡i đëng thôi, biÇt thñ KN Paradise còn đưãc nhà đ§u tư Golf Long Thành t­p trung vô Các cơ sß v­t ch¥t nÙi khu mang chu©n năm sao Resort mà Quý khách hàng s½ đưãc hưßng thå dưÛi khi dñ án đưãc đưa vô ho¡t đÙng.

- VÁ đòi hÏi mua s¯m, Khách hàng s½ có mÙt trong sÑ Các sñ chÍn bao gÓm trung tâm thương m¡i, dãy phÑ shophouse và Các cía hàng bán l» t¡i dñ án KN Paradise.

- Thé 2, tiÇn ích ăn uÑng đưãc nhà đ§u tư l¯p t¡i khu ©m thñc ĐÑi vÛi hàng lo¡t nhà hàng l©u, nưÛng, BBQ và Nhïng quán cà phê sang trÍng đ·t ngay Các S£n ph©m lưu trú mà lúc Khách hàng chÉ nên hưÛng chân nên khÏi giưÝng là s½ b¯t g·p đưãc ngay.

- cùng Nhïng tiÇn nghi NÕi trÙi khác như khu vñc vui chơi gi£i trí và vui chơi đưãc áp dång hơn biÃn gÓm b¿n du thuyÁn, chương trình vui chơi Team Building, casino,...

Të Các k¿ ho¡ch kinh ti¿t mà t­p đoàn Golf Long Thành đã thñc hiÇn t¡i đây, chÝ KN Paradise s½ là ch× nghÉ dưáng lý tưßng dành cho Quý khách khi tÛi VÛi tÉnh Khánh Hòa trong thÝi gian s¯p đ¿n.

trên đây là thông tin dñ án KN Paradise Nha Trang bßi đÙi nhóm VNREP tÕ thích hãp, nh±m bi¿t thêm Nhïng thông tin l¡ nh¥t vÁ dñ án l¡ này, Quý khách có thà tham kh£o Các bài vi¿t mÛi ß đây đưãc biên so¡n do chuyên gia VNREP.