biet thu Sun Premier Village Phu Quoc VNREP điều chưa kể

biet thu Sun Premier Village Phu Quoc VNREP điều chưa kể

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Là dñ án chi¿n lưãc đưãc thñc hiÇn bßi nhà đ§u tư Sun Group, Sun Premier Village Kem Beach Resort là 1 trong Các S£n ph©m chuyên biÇt, đưãc thñc hiÇn ĐÑi vÛi phân khúc cao c¥p chÉ t­p trung vào thi¿t k¿ lo¡i hình VNREP villa là chç y¿u, mang đ¿n không gian thư giãn vô cùng đ³ng c¥p dành du khách xéng cách.

M·t b±ng c¥u trúc biÇt thñ biÃn Phú QuÑc đưãc thñc hiÇn như v­y nào? Nhïng h¡ng måc nÙi khu vñc dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o Các gì? M·t b±ng tiÇn nghi villa có đ·c ch× nào nÕi b­t? chính là hàng lo¡t Các câu hÏi mà Các Quý khách hàng, Đ·c biÇt Nhïng nhà đ§u tư đang chú trÍng th¯c m¯c trưÛc khi tham gia đ§u tư rót vÑn.

t¡i bài vi¿t sau đây, đưãc chia s» do Nhïng chuyên gia VNREP Team, chúng tôi s½ l§n lưãt Đánh giá Nhïng nÙi dung liên thà l¡i dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort đ¿n Quý khách, hi vÍng s½ mang l¡i các tài liÇu tham kh£o trË giá.

M·t b±ng biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort

Đưãc đ§u tư áp dång do t­p đoàn Sun Group, nÕi ti¿ng là mÙt trong Các danh ti¿ng đéng đ§u trong sÑ lĩnh vñc b¥t đÙng s£n nghÉ ngơi d«n đ§u ß ViÇt Nam, chç đ§u tư đã có 1 k¿ ho¡ch c¥u trúc thi công dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc cñc kó thú vË.

TrưÛc lúc đi vô Đánh giá cách théc l¯p đ·t và áp dång Nhïng h¡ng måc ß nÙi khu, chúng tôi s½ nơi qua Nhïng thông tin vÁ Nhïng đÑi tác cùng tham gia hoàn thiÇn dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort.

Vưãt b­c c§n nh¯c tÛi đó chính là T­p đoàn điÁu hành khách s¡n 5 sao nÕi ti¿ng hơn th¿ giÛi s½ chánh là đơn vË tham gia vô viÇc điÁu phÑi và v­n hành Nhïng h¡ng måc t¡i biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort.

Còn c¥u trúc ki¿n trúc và c£nh thà dñ án biÇt thñ Phú QuÑc s½ vì đÙi ngũ sáng trúc sư giàu chi nghiÇm ß Dark Horse và AEDAS Hong Kong s½ đ£m nhiÇm và hoàn thành.

dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort hiÇn đang t¡o vË th¿ to¡ l¡c ß bên Đông Bãi Kem, thË tr¥n An ThÛi, huyÇn Phú QuÑc, tÉnh Kiên Giang, đưãc nhà đ§u tư quy ho¡ch VÛi phéc diÇn tích là 59.6ha, VÛi Nhïng h¡ng måc nhà y¿u đưãc hình thành là biÇt thñ ĐÑi vÛi Lưãng là 341 Dòng s£n ph©m, chi¿m m­t đÙ t§m 17% tÕng diÇn tích.

trong đó, m·t b±ng khu vñc chç t¡i, biÇt thñ Sun Premier Village Kem Beach Resort s½ đưãc chç đ§u tư chia nên 4 khu vñc chánh. đó là: khu biÇt thñ h¡ng A, là nơi t¡o diÇn tích lÛn nh¥t, cũng là ch× t¡o lÑi view đ¹p nh¥t, chi¿m Nhïng lãi th¿ vÁ sáng trúc thú vË hình d» qu¡t.

biÇt thñ Sun Premier Village Phú QuÑc h¡ng A s½ có diÇn tích là 819m2/căn, ĐÑi vÛi thi¿t k¿ là 2 t§ng 3 phòng ngç, sß hïu vË trí sát bên bÝ biÃn, sß hïu view lÑi biÃn trñc diÇn, đón trÍn Nhïng tia n¯ng sÛm và làn gió mát nhưng chÉ có năm S£n ph©m.

NÑi ti¿p dưÛi đ¥y t¡i dñ án biÇt thñ Phú QuÑc đó chính là lo¡i hình biÇt thñ B, lÑi biÃn và có kho£ng 40 Dòng s£n ph©m chéa đñng diÇn tích të 360 m2 – 380 m2, VÛi c¥u trúc áp dång là 2 t§ng mÙt trÇt.

Còn VÛi biÇt thñ dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort lo¡i C cũng t¡o diÇn tích tương đương ĐÑi vÛi mô hình villa B nhưng view nhìn vÁ sông, hÓ nhân xây t¡i khuôn mĩ nÙi khu, Song song đó chÉ t¡o mÙt trÇt mÙt t§ng và t¡o 4 phòng ngç.

Chi¿m .SÑ nhiÁu nh¥t chánh là biÇt thñ D Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o 80 Dòng s£n ph©m, ©n chéa diÇn tích të 245 m2 – 260 m2, chç y¿u đưãc thi¿t k¿ t¡o view sân vưÝn và hÓ.

phía c¡nh đó, dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc cũng còn có t§m 200 căn phòng khách s¡n và chç phÑ, đưãc k¿t c¥u đan xen ß Nhïng khu chéc lñc ß nÙi khu vñc dñ án biÇt thñ biÃn Phú QuÑc mà Quý khách t¡o kh£ năng linh ho¡t chÍn.

M·t b±ng tiÇn ích dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort

ĐÑi vÛi m­t đÙ xây khá th¥p, Sun Premier Village Phú QuÑc là dñ án chéa đñng r¥t các diÇn tích cho viÇc k¿t c¥u cơ sß v­t ch¥t, gây nên không gian an cư nÙi khu vñc, phåc vå cho đÝi sÑng nghÉ dưáng cça cÙng đÓng du khách tương lai.

thú vË là trong Các thi¿t k¿ ki¿n trúc, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort mang phong cách làng biÃn đÙc nh¥t vào nhË đan xen ngay trên ghÁnh đá, phía c¡nh suÑi nưÛc, sß hïu khu vñc rëng nguyên sinh sát bÝ biÃn, đưãc chç đ§u tư Sun Group sí dång Các nguÓn nguyên v­t liÇu đ¯t bÝ b¿n t¡i đËa phương VÛi giá c¡nh tranh.

tinh t¿ áp dång Sun Premier Village Kem Beach Resort t¡o thå cân b±ng giïa nghÉ ngơi và vui chơi, chu×i cơ sß v­t ch¥t dñ án Sun Premier Village Phú QuÑc bao gÓm: tÕ hãp gi£i trí hàng đ§u Đông Nam Á, nhà hàng ©m thñc ch¥t SÑ lưãng năm sao ven biÃn, Qu£ng trưÝng biÃn, phòng thà hình, công mĩ, hÓ bơi, khu trung tâm thương m¡i,…đưãc k¿t c¥u và bÑ trí linh ho¡t, mang l¡i môi trưÝng nghÉ ngơi đúng gu.

HiÇn ß, dñ án Sun Premier Village Kem Beach Resort đang trong ti¿n trình thi công và đÓng bÙ, và nhà đ§u tư cũng đã áp dång chào bán. Quý khách chú ý đ¿n v¥n đÁ đ§u tư ß dñ án biÇt thñ Phú QuÑc t¡o thà tham kh£o thêm Nhïng tin téc chia s» të VNREP nh±m t¡o Nhïng quy¿t đËnh đáng giá.